Baggrundsviden for forfattere til Ny Mission

Historie
Ny Mission udkom første gang i 1999 og afløste Nordisk Missionstidsskrift (NMT), der udkom første gang i 1890 (fra 1970 under navnet. Mission. Nordisk Missionstidsskrift). Sidste nummer af NMT udkom i 1998. Da Dansk Missionsråd (DMR) blev stiftet i 1912, blev NMT udgivet af DMR.

Udgivelse
Dansk Missionsråd udgiver Ny Mission, og ansvarshavende redaktør er Mogens S. Mogensen. Ny Mission udkommer to gange om året (hhv. marts/april og september /oktober)

Studieudvalget vælger tema til hvert nummer af Ny Mission og drøfter dette tema på et udvalgsmøde, hvor der nedsættes en redaktionskomité bestående af 3-5 personer, hvoraf nogle fra udvalget andre uden for udvalget.

Redaktionskomitéen, der normalt kun holder ét møde, udfolder temaet, vælger emner og skribenter til artiklerne.

Redaktøren har ansvar for at kommunikere med skribenterne,  indsamle og redigere teksterne, lære korrektur og finde billeder og kommunikere med layouter.

Udgivelse af Ny Missions sker samtidigt i bogform og på nettet på DMRs hjemmeside, hvor abonnement og enkeltnumre også kan bestilles. Abonnementsprisen er kr. 130,00 pr. år for to numre plus porto (p.t. kr. 30,00 pr. udsendelse i Danmark for et eks.). Løssalgsprisen er kr. 95,00 plus porto.

DMR studiedage afholdes i april og november, hvor temaet for det seneste nummer af Ny Mission ofte er studiedagens tema.

Målgruppe
Målgruppen for Ny Mission er

  • Missionærer og andre ansatte i missionsselskaber
  • Bestyrelsesmedlemmer og frivillige medarbejder i missionsselskaber
  • Missionsvenner, som ønsker grundigere orientering om missionsproblemstillinger, end missionsselskaberne kan give i deres blade
  • Præster med interesse for missionsproblemstillinger i Danmark og internationalt
  • Andre med interesse for missionsproblemstillinger i Danmark og internationalt

Niveau
Ny Mission er ikke et akademisk tidsskrift, men søges lagt på et niveau, der svarer til et højskoleforedrag. De fleste artikler skrives på dansk, men enkelte artikler trykkes på engelsk, norsk og svensk.

Omfang og indhold
Ny Mission har sædvanligvis et omfang på 80-120 sider (à ca. 2000 enheder inkl. mellemrum). Ny Mission indledes sædvanligvis med en længere hovedartikel, som de øvrige artikler undertiden forholder sig til. Bortset fra hovedartiklen er de fleste artikler på mellem 5 og 10 sider. Ny Mission indeholder kun undtagelsesvis illustrationer og billeder.

Tidligere numre af Ny Mission
Siden 1999 er følgende numre af Ny Mission udkommet:

29. Kristent vidnesbyrd i en multireligiøs verden
28. Bæredygtigt volontørarbejde
27. Religionsfrihed og religionsforfølgelse
26. Menighedsformer og mission - Den mangfoldige kirke 2
25. Grænsegængere - Missionærer, kulturer og den moderne kirke
24. Den mangfoldige kirke
23. Partnerskab i mission
22. Religion og udvikling
21. Discipelskab i kirke og mission
20. For således elskede Gud verden
19. Den pentekostale bevægelse
18. Mund og mæle til marginaliserede – Advocacy i kirke og mission
17. Edinburgh 1910-100 år efter. Fra autoritet til autencitet i mision?
16. Klimakrisen – Hvad ved vi? Hvad tror vi? Hvad gør vi?
15. Evangelisering – missionens fokus
14. Teologisk (ud)dannelse i en missional kirke
13. The Next Christendom - udfordringer fra syd
12. Diakoni og udvikling i kirke og mission
11. Anerkendelse og mission efter Muhammed-krisen
10. Mission og penge
09. Mission og dialog
08. Missionær i det 21. århundrede
07. Religionsteologi
06. Kirke i mission
05. Mission og etik
04. Samarbejde i mission
03. Globalisering og mission
02. Gudstjeneste som mission
01. Kulturkristendom og kirke

Alle Ny Mission-numre er tilgængeligt i digital format på DMRs hjemmeside

Mogens S. Mogensen
Redaktør af Ny Mission
September 2010

TILMELDING TIL NYHEDSBEV

BESTIL NY MISSION

logo neg

BLIV OPDATERET PÅ:

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789